Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 Bezplatný inzertný portal pre poľnohospodárov…

Agro

Terms & Conditions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque consequat.

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Podmienky inzercie na Agrobazar.eu (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva

a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli

Agrobazar.eu.

2. Prevádzkovateľom portálu Agrobazar.eu (ďalej len „Portál“ alebo „Agrobazar.eu“) a

poskytovateľom služieb je spoločnosť :

Hektor s.r.o.

Fatranská 63 038 54 Krpeľany

IČO:47657642, DIČ: 2024057552

Okresný súd Žilina, vložka číslo 61982/L, Oddiel: Sro

3. Službou sa rozumejú najmä služby vyhľadávania, služby diskusného fóra, online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi, doplnkové platené služby, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje na Portáli (ďalej len „Služba“).

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a

využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“

alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok (ďalej

len „Súkromný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“).

6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj

predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“ alebo taktiež aj ako

„predajca“).

7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi

súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu.

Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných

prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie

tovaru, na ktorý je Portál zameraný (agro stroje, lesné , stavebné stroje … ) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším

Používateľom. uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi

Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné

konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, príspevkov do diskusií, hodnotení

ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja

jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách

inzerentov tretími stranami.

4. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami a

Všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež

prevádzkovateľom alebo ktoré patria jeho materským alebo dcérskym spoločnostiam alebo kuktorým má Prevádzkovateľ iné práva

6. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy,

podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“)

elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k

týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať,

upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať,

reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie

tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k

vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom.

Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky

akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia

odstrániť z webových stránok, pokiaľ sa nejedná o platenú službu Portálu. Za poskytnutie

oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Ak dôjde k zrušeniu

účtu Používateľa, určité Príspevky sa môžu na Portáli zachovať, avšak nie v stave, na základe

ktorého by bolo možné Používateľa identifikovať.

7. Služby Portálu sú poskytované pre inzerenta bezplatne pre všetky kategórie

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej

„Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb

na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných

údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania

služieb, ktoré súvisia s inzerciou.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o

elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o

elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a

SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu

vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa

predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je

Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného

vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ

kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@agrobazar.eu

(alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky)

. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

3. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako je 16

rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho

osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené

príjemcom – tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu.

Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo

od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na

opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo

namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto

údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo

neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný

poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť

konať na základe žiadosti.

4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane

osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a

telefónne číslo Používateľa, názov spoločnost a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri

pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

IV. Registrácia Používateľa

1. Využívanie služieb Portálu nie je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi

ďalšie možnosti správy inzerátov ako aj možnosť využívať ďalšie služby Portálu (napr.

doplnkové služby, pridávanie diskusných príspevkov do diskusného fóra).

2. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

3. Registrovaní používatelia môžu vo svojom účte pridávať a editovať inzeráty a posielať správy ostatným uživateľom.

4. Používateľ registráciou v systéme Agrobazar.eu dáva súhlas na uverejňovanie vlastných

kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných

údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho

používateľského konta.

6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného

použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

1. Inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných

údajov.

2. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej

doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo

zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne

úplne zrušené.

4. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Agrobazar.eu, je možné

ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii : Môj účet

5. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť, aktivovať

(deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

VI. Správanie sa Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane

textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v

súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich

nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky

práva (vrátane autorských práv),

b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných

Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné,

etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani

zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

d) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo

súvisia s danou ponukou,

e) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem

prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,

2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže

preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.

a) Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.

b) Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu,

prípadne iných nadobúdacích dokumentov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade ak jeden

používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Agrobazar.eu

4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s

Podmienkami.

5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim

zákonom alebo týmto podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý

by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných

Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb

Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa

pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú

(neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo

služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary

a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta

7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy

tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to

potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov,

ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo

distribútora inzerovaného tovaru.

8. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho

používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie.

Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na

zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný

nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá

za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode

vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

VII. Pridávanie inzerátov

1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje týmto spôsobom:

• Manuálne pridanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Agrobazar.eu

Manuálne pridanie

Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu.

Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). Inzerát je

automaticky platný po dobu 30 dní, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie

Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia

inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli

inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí

budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek

zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia

Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia

Používateľovi zmenené alebo odstránené. V prípade, ak budú

inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie

Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa

poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

3. Na Portáli je zakázané inzerovať:

a) inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR (predaj servisných

knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými mth…)

b) inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku

c) doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry

d) ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti

e) inzeráty na kúpu

f) nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)

g) chip tuning, značky s EČV

h) pohonné hmoty

4. Ďalej je zakázané:

a) vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách,

lokalitách atď.

b) inzerovať všeobecné ponuky (napr. „Na predaj diely na všetky značky, ceny od…“)

c) pridávať inzeráty s nereálnou cenou

d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek

e) používať v názve alebo v texte kľúčové slová

f) do názvu alebo textu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu

www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?)

g) pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky)

h) pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie

i) uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou

j) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia,

najväčšia ponuka, …)

k) vkladať formulu „viac info v e-maily“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne

veľký aby sa tam zmestil celý popis

l) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety

m) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…)

n) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

VIII. Administrácia inzerátov

V systéme Agrobazar.eu môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať

kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“.

IX. Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s

Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

b) porušenia týchto Podmienok alebo Všeobecných podmienok

c) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo

Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii

konta);

d) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské

konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);

e) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;

g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky,

alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho

konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo

porušenia Podmienok.

X. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým

služby Portálu využívajú.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo

tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb

Portálu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v

dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto

skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane

textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a

zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia

dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi

spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho

nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XI. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov

Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať

Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@Agrobazar.eu alebo cez kontaktny formulár.

4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je

opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie

a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu

informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví

bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil

jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť

sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie

zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť

sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa

zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas

alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho

riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia

sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom

alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820

07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov

alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

(zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je

oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske

spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo

telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho

sporu.

8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013

o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica

2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo

zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom,

uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len

„RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je

spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.

Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@Agrobazar.eu.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má

Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah

medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem

upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie

je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia

Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez

predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena

nie je porušením práv Používateľov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických

dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny

poskytovaných služieb na Agrobazar.eu alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že

dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je

vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s

aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po

prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad

súhlasí.

V Krpeľanoch, dňa 01.12.2019